Tra cứu và tìm kiếm hồ sơ

STT Tên Bản Mô tả ngắn gọn Thuộc loại Hiện trạng
1 Di chỉ Lán Mỏ , ,
2 Di chỉ Lán Hạ 2 , ,
3 Di chỉ Hang Tọ 1 , ,
4 Di chỉ Hang Tọ 2 , ,
5 Đề tài Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa tiền sử và sơ sử vùng lòng hồ thủy điện Sơn La , , Mường La

 Đề tài đã cung cấp tư liệu khảo cố học về các di chỉ vùng lòng hồ thủy điện Sơn La sau khai quật, góp phần xác định nguồn gốc lịch sử, văn hóa các cộng đồng người từng có mặt trên đất Sơn La từ thời tiền sử đến lịch sử. Công trình đã góp phần khẳng định cư dân thời tiền sử- sơ sử đã tồn tại liên tục trên đất Sơn La từ vài vạn năm trước cho đến tận ngày nay, là cơ sở khoa học cho việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc vùng lòng hồ thủy điện Sơn La nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung trong chương trình hội nhập quốc tế.