Hướng dẫn Quản lý thông tin website

Phần  1: Thêm thông tin trang website

Bước 1: Di sản đặc sắc ---> thông tin trang website ---> thêm mới

Bước 2: Nhập các thông tin vào ô trống sau đó bấm nút Lưu lại

Phần 2: Sửa thông tin trang webiste

Bước 1: Di sản văn hóa đặc sắc ---> thông tin trang website

Bước 2: Sửa thông tin trong cần thay đổi sau đó lưu lại

Phần 3: Xóa thông tin trang website

Bước 1: Di sản văn hóa đặc sắc ---> thông tin trang website ---> chọn đối tượng cần xóa ---> xóa


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da