Hướng dẫn Báo cáo

 

Phần 1: Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo dân tộc

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> Báo cáo ---> Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Huyện/Thành phố  ---> Huyện/ thành phố ---> Tạo báo cáo

                        

Bước 2: Xuất Word 

                        

                       

Phần 2: Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Xã/Phường/Thị trấn

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> Báo cáo --->Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Xã/Phường/Thị trấn ---> Chọn Huyện xa... ---> Tạo báo cáo

                        

Bước 2: Xuất word

                         

Phần 3:  Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Kiến trúc

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> Báo cáo --->Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Kiến trúc  ---> Loại kiến trúc---> Tạo báo cáo

                          

Bước 2: Xuất word

                          

Phần 4: Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Hiện trạng

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> Báo Cáo ---> Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Hiện trạng ---> Hiện trạng ---> Tạo báo cáo

Bước 2: Xuất word

Phần 5: Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Cấp xếp hạng

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> Báo Cáo ---> Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Cấp xếp hạng ---> Xếp hạng di tích ---> Tạo báo cáo

Bước 2: Xuất word

Phần 6: Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Năm xếp hạng

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> báo cáo ---> Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Năm xếp hạng ---> Năm xếp hạng ---> Tạo báo cáo

 

Bước 2: Xuất word

Phần 7: Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Chuyên đề

Bước 1: Di sản văn hóa vật thể ---> báo cáo ---> Báo cáo danh sách di sản văn hóa vật thể theo Chuyên đề ---> Chuyên đề ---> Tạo báo cáo

Bước 2: Xuất word

 

                                                                                                                        


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da