Hướng dẫn Báo cáo

Phần 1: Báo cáo danh sách di sản văn hóa phi vật thể theo dân tộc

Bước 1: Di sản văn hóa phi vật thể ---> Báo cáo ---> Báo cáo danh sách di sản văn hóa phi vật thể theo dân tộc ---> Dân tộc ---> Tạo báo cáo

                        

Bước 2: Xuất Word 

                        

                        

Phần 2: Báo cáo danh sách di sản văn hóa phi vật thể theo chủ thể văn hóa

Bước 1: Di sản văn hóa phi vật thể ---> Báo cáo --->Báo cáo danh sách di sản văn hóa phi vật thể cheo chủ thể văn hóa ---> Tạo báo cáo

                        

Bước 2: Xuất word

                         

Phần 3:  Báo cáo danh sách di sản văn hóa phi vật thể theo hiện trạng

Bước 1: Di sản văn hóa phi vật thể ---> Báo cáo --->Báo cáo danh sách di sản văn hóa phi vật thể theo hiện trạng  ---> Hiện trạng ---> Tạo báo cáo

                          

Bướcc 2: Xuất word

                         

 

                                                                                                                        


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da