Hướng dẫn Quản lý danh mục từ điển

Phần 1: Danh mục từ điển quốc gia

1. Thêm thông tin quốc gia

Bước 1: Di sách di sản văn hóa phi vật thể  ⇒ Danh mục từ điển ⇒ Quốc gia ⇒ Thêm mới

          

Bước 2: Điền các thông tin vào ô trống sau đó bấm nút Lưu lại

          

2. Sửa thông tin Quốc gia

Bước 1: Từ danh sách quốc gia chọn đối tượng cần sửa. Thay đổi thông tin sau đó bấm nút lưu lại

           

BÆ°á»›c 2: Điền tên quốc gia vào ô trống (quốc gia)---> lÆ°u lại

           

3. Xóa thông tin quốc gia

   Danh sách quốc gia ---> lựa chọn đối tượng cần xóa ---> Xóa

         

Phần 2: Danh mục từ điển hiện trạng

       

                                                                                                                                 Đức Toàn

 

                                                    


https://www.zbet.win/news/soi-keo-bong-da